فرد صنفی

فرد صنفی

  ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌ کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند .

‌‌ تبصره ۱ – کلیه دستگاههایی که اتحادیه ‌ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام ‌می‌کنند، موظفنـد ظرف مدت پانـزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعـی و نهایـی خود ‌را اعـلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است .

تبصره ۲- صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر بر اساس آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده بلامانع است.

‌ تبصره ۳ – درصورتیکه چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند،‌ به ‌طور مشترک مسئولیت امـور واحد را عهـده‌ دار خواهند بود .

تبصره ۴- در صورت عـدم فعالیت بیش از شش ماه واحـد صنفی، بـدون اطـلاع اتحادیه مربوطه یا تغییر محـل کسب یا نوع فعالیت توسط صاحب پروانه کسب یا واگذاری محل صنفـی دارای پروانه کسب به غیر، اتحادیه موظف است پس از اخـطار پانزده روزه به واحد صنفی مزبور پروانه کسب را ابـطال کند.

‌  ماده ۱۳ صدور پروانه کسب برای مشاغـل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه ‌تخصصی و فنی از مـراجـع ذی ‌ربط به وسیله متقاضی است. اگـر متقاضی واجـد شروط لازم‌ برای اخـذ پروانه
تخصصی و فنی نباشد ، حضـور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و ‌فنی در واحد صنفی برای صـدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

‌ تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین ‌نامه ‌ای خواهد بـود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی ‌ربط و ‌نظرخواهی از اتاقهای اصناف مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد ‌رسید .

  ماده ۱۴- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت ‌اتحادیه ذی ‌ربط خود را بپردازند.

‌  ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب ‌روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌ به ‌طور روشن و مکتوب و به ‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد ، اعلام کنند .

‌ تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها ، اجرت یا دستمزد باید صورت‌ حسابی ‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته ‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد .

‌ تبصره ۲ – اتاق اصناف شهرستان می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای ‌آنها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند .

‌ تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از ‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند .

‌ تبصره ۴ – فرد صنفی، مسئول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌ خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.

‌  ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص اتاق اصناف شهرستان و تصویب ‌کمیسیون نظارت مکلفند :

‌ الف- فهرست قیمت غذا و مـواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌ در برگـه های مخصوص تهیـه و در دسترس مشتریان قرار دهنـد و بر مبنای آن صورتحساب‌ به مشتری تسلیم دارند.

ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلـو مخصـوص در محـل کسب به قسمی ‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند .

‌  ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفنـد قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و ‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتـی، ایمنـی، حفاظت فنـی و زیبـاسازی محیط کار و ‌دستور العمل ‌های مربوط به نرخ ‌گذاری کالاها وخدمات را که از سوی مراجع قانونی ‌ذی ‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

‌ تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌ کارگیری کسانی که برای انجام دادن ‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس ‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس ‌دار با درج تخصص ‌اقدام لازم را به عمل آورد .

‌ تبصره ۲ – افـراد صنفـی مجـاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصـولات، کالاها یا‌ خـدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها ‌رفتار خواهد شد .

تبصره ۳- انتشار هـرگونه آگهی تبلیغاتی به هر طریق توسط فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر، ممنـوع است و متخلف به جـریمه نقـدی از یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال محکوم می‌شود.

رسانه‌های گروهـی مکلفند قبل از قبول هـرگونه آگهی تبلیغاتی فـروش یا عرضـه تجاری کالا و خدمات از سفارش‌دهنده آگهـی، پروانه کسب مطالبه نماینـد؛ در غیـر این صورت به جریمه نقدی موضوع این تبصره محکوم می‌شوند.

  ماده ۱۸- درصورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری ‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم نماید. اتحادیه درصورتیکه فرد معرفی شده واجد ‌شرایط قانونی باشد و با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.

تبصره- درصورت درخواست صاحب پروانه مبنی‌ بر تغییر پروانه کسب به حرفه‌ای دیگر، علاوه ‌بر طی مراحل قانونی، استعلام و تسویه حساب از اتحادیه قبلی ضروری است. عدم پاسخگویی اتحادیه قبلی ظرف پانزده روز پس از تاریخ استعلام به منزله نظر مثبت تلقی می‌شود.

‌  ماده ۱۹ – درصورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت ‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.

 

‌  ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌ صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند، درصورت دارا‌ بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت ‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*