تعاریف نظام صنفی

 تعاریف

  ماده ۱- نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربـوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین ‌می‌کند .

‌  ماده ۲- فـرد صنفـی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت ‌های ‌صنفی ‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه ‌گذاری ‌کند و به ‌عنوان پیشه ‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خـواه به شخصـه یا با مباشرت دیگـران ‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهـم آورد و تمام یا قسمتـی از کالا، محصول یا خدمات ‌خود را به طـور مستقیم یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه ‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود .

تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.

‌  ماده ۳ واحـد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله ‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد ، واحد صنفی ‌شناخته می‌شود.

‌ تبصره ۱ – فعـالیت واحد های صنفی سیـار در محل ثابت با اخـذ پروانه کسب بـرای ‌همان محل،

بلامانع است .

تبصره ۲- اماکنی که واجد شرایط لازم جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به ‌عنوان محل ثابت کسب، توسط یک یا چند فرد صنفی، پس از أخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه ‌های ذی‌ربط، مـورد استفاده قـرار گیرند. آیین‌ نامه اجرائی این تبصره به ‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصنـاف ایـران و نیـروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران تهیـه می‌شود و ظـرف سه ماه از تاریخ لازم ‌الاجراء شدن این قانون به ‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

‌ تبصره ۳- دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی ‌محسوب می‌شوند .

  ماده ۴- صنف: عبارت است از گروهـی از افـراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنها به ‌دو گروه تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی تقسیم می‌شوند.

  ماده ۵- پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به ‌منظور شروع و ادامه کسب ‌و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می‌شود.

تبصره ۱- پروانه کسب موقت تنها برای یک ‌بار صادر می‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت یک ‌سال و دائم پنج ‌سال است.

تبصره ۲- اتحادیه صنفی مکلف است با انقضای مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخـطاریه یک ماهه برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدیـد پروانه دائم صـادر نماید و در صورت عـدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحـد بدون پروانه تلقی می‌شود.

‌  ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌ کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی ‌صلاح صادر می‌شود.

‌  ماده ۷ – اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای ‌فعالیت یکسان یا مشابه ‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسئولیت ‌های مقرر در این قانون ‌تشکیل می‌گردد.

‌  ماده ۸ – اتاق اصناف شهرستان:اتاقی متشکل از رؤسای اتحادیه ‌های صنفی هر شهرستان برای انجام وظایف و مسئولیت ‌های مقرر در این قانون است.

‌  ماده ۹ – اتاق اصناف ایـران: شورایـی است که از نماینـدگان هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل ‌می‌گردد .

‌  ماده ۱۰ – کمیسیون نظارت : کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد ‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف با سازمانها و دستگاههای دولتی در راستای ‌وظایف و اختیارات آنها

و همچنین نظارت بر اتحادیه ‌ها و اتاقهای اصناف هر شهرستان ‌تشکیل می‌شود .

‌  ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر ‌کلیه اتحادیه ‌ها، اتاقهای اصناف، اتاق اصناف ایران و کمیسیونهای نظارت تشکیل ‌می‌گردد و بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است .

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*